Natječaj / Diplomirani knjižničar informator

Objavljeno:
Natječaj / Diplomirani knjižničar informator

Na temelju članka 22. Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, i članka 6. Pravilnika o radu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, ravnateljica Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

Za popunu neupražnjenih radnih sistematiziranih mjesta:

Diplomirani knjižničar informator na neodređeno vrijeme; – 1 izvršitelj/ica

Za diplomiranog knjižničara informatora može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Statutom Knjižnice.

Kandidati/nje moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, odnosno stečeno više stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 • komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • računalna i informacijska pismenost.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom

Prilikom zapošljavanja osobe na radu diplomiranog knjižničara propisan je probni rok od 90 dana.

Na javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019) dužan/na je pored dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je  dužan i priložiti dokaze propisane čl. 103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate  pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati za natječaj kandidati/nje su dužni priložiti:

 •  životopis (potpisan);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice);
 • elektronički zapis ili potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano od dana objave natječaja);
 • Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi dokaz o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a  kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.   

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11, 43000 Bjelovar, s naznakom „Za Natječaj“

Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar

Podijelite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Preskoči na sadržaj